VEDANTA CLASSES ON PRASTHANA TRAYAM
ENGLISH  
Title No of CD's No of DVD's
BHAGAVAD GITA    
BHAGAVAD GITA (CHAPTER 1 - 18) 29 4
SANKARA BHASHYAM BHAGAVAD GITA Chapter 2 , 3 & 4ÉÉÉ.. 12 -
SUMMARY OF BHAGAVAD GITA (CHAPTER 1 -18) 1 -
     
UPANISHADS    
AITERAYA UPANISHADÉÉÉÉ. -  
BRIHADARANYAKA UPANISHAD 17  
CHANDOGYOPANISHAD 8  
ISAVASYOPANISHAD 2  
KAIVALYOPANISHAD 2  
KATHOPANISHAD 5  
KENOPANISHAD 2  
MANDUKYOPANISHAD 9  
MUNDAKOPANISHAD 3  
PRASNOPANISHAD 2  
TAITTIRIYOPANISHAD 5  
SUMMARY OF UPANISHADS 4  
     
BRAHMA SUTRAS Chapter 1, 2ÉÉÉÉ. 16  
     
PRAKARANA GRANTHAS    
ADVAITA MAKARANDAM 1  
ASTAVAKRA GITA 6  
ATMA BODHA 2  
BHAJA GOVINDAM 1  
DAKSHINAMURTI STOTRAM 1  
DAKSHINAMURTI STOTRAM WITH MANASOLLASA 6  
DRIG DRISHYA VIVEKA 2  
EKA SLOKI, VIDURA NEETI & CONCEPT OF HEALTH AND YOGA 1  
HASTAMALAKIYAM & NIRVANA SHATAKAM 1  
JEEVA YATRA  & SADHANA PANCHAKAM 1  
KAMALAJADAYITASHTAKAM 1  
KAPILA GITA 2  
NARADA BHAKTI SUTRAS 2  
PANCHADASI Chapters 1,2, 3, 4, 5, 6ÉÉÉ. 12  
RAMA GITAÉÉÉ. -  
SADDARSHANAM 2  
SANAT SUJATIYAM CH  1 & CH 2 4  
SHIVANANDA LAHARI    
SHIVAPARADHA KSHAMAPANA STOTRAM  & GAYATRI MANTRA 1  
TATTVA BODHA 2  
UPADESA SARAM 2  
VAIRAGYA SHATAKAM, NEETI SHATAKAM, GUIDED MEDITATION 1  
VAKKYA VRITTI 2 3
VEDANTA DINDIMA 2  
VEDANTA SARA 5  
VISHNU SAHASRANAMAM 6  
VIVEKA CHUDAMANI 14  
     
GENERAL TALKS    
GURU PURNIMA TALKS    
SHIVARATRI TALKS    
     
TELUGU  
Title No of CD's  
ATMA BODHA 1  
BHAGAVAD GITA 26 4
BHAJA GOVINDAM 1  
ISAVASYOPANISHAD 1  
KAIVALYOPANISHAD 2  
KATHOPANISHAD 4  
KENOPANISHAD 2  
MANDUKYOPANISHAD  CHAPTER 1, 2,3..... 3  
MUNDAKOPANISHAD 3  
NARADA BHAKTI SUTRAS 3  
SRI RAMA GITAÉÉÉ 2  
TAITTIRIYOPANISHAD 5  
TATTVA BODHA  2  
VISHNU SAHASRANAMAM 6  
VIVEKA CHUDAMANI (108 SELECTED VERSES) 4  
     
CHANTINGS  
BHAGAVAD GITA 1  
BHAJANS 1  
DEEP RELAXATION TECHNIQUE 1  
STOTRAMALA 1  
VIDEOS  
BHEESHMA SANDESHAM (TELUGU) (VIDEO) - 5
YOGA  ASANAS (VIDEO) - 1