"NADA YOGA" - Vol. 1 & 2

 


                                                            

Volume #1

Volume #2

PRATHASMARAMI VIGNESWARAA
OM GURU PRATHAMAVANDANA
VINAYAKA GURU MAHIMAA
ATMARAMA KUMARA GURUPARA
JAYA DURGE SIVAAYA NAMASIVA
NAMAH PARVATI JAYA JAYA DEVI
MUKUNDA MURARI BHAJA MANARAM
JAYA JAYA RAMA VEERA MARUTHI
KSHIRABDI SEYANA NARAYANA RAMAKRISHNA HARI
BHAJO MADHURU HARINAM NARAYANA ANI ANARAA
JAI JAI DEVI DEENA DAYA
GOWRINANDHANA NANDAKE DHULARE
AAVO HUM SAB RADHESHYAM
OMKAARA JAPA LENA